بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

ادله اثبات در امور کیفری

ادله اثبات در امور کیفری _ مواد عمومی در امور کیفری

ماده 160- ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی می باشد .

تبصره- احکام و شرایط قسامه که جهت اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر می باشد ، بر اساس مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون است .

ماده 161- در شرایطی که دعوای کیفری با ادله شرعی مانند اقرار و شهادت که موضوعیت دارد ، اثبات خواهد شد ، قاضی به استناد آنها رأی صادر می کند مگر در شرایطی که علم به خلاف آن داشته باشد .

ماده 162- زمانی که ادله هایی که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم می باشد ، قادر است به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر ، موجب علم قاضی گردد .

ماده 163- اگر بعد از اجرای حکم ، دلیل اثبات کننده  جرم باطل شود ، مانند آنکه در دادگاه تعیین گردد که مجرم ، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده و متهم به دلیل اجرای حکم ، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده است ، افرادی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور،  مستند به آنان است، شامل اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم خواهند شد .