بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی – تصرف چیست

تصرف از معانی حقوق مدنی عبارت است از این که مالی تحت اختیار کسی قرار بگیرد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد. تصرف امکان دارد به مباشرت باشد یا به واسطه برای مثال تصرف قیم و وکیل و مباشر.

تصرف عدوانی – عدوان چیست

از معانی حقوق مدنی و فقهی می باشد . در فرانسه آن را injustmenet می نامند . صفت تصرف بدون مجوز قانونی می باشد از همین قبیل است تحت عدوان (ماده 308 قانون مدنی) تصرف بدون مجوز در مال غیر می باشد (ماده 308- 366 قانون مدنی).

تصرف عدوانی – تصرف عدوانی چیست

ید غیرقانونی را تصرف عدوانی می نامند .

تصرف عدوانی – تصرف عدوانی به معنی اخص

تصرف عدوانی به معنای اخص که موضوع دعوی تصرف عدوانی می باشد تصرفی است که بدون رضای مالک مال غیرمنقول از طرف کسی صورت بگیرد . در صدق تصرف عدوانی به این معناست که :

  • فرق نمی کند متصرف عدوانی مستقل در تصرف است و یا به همراه شخص دیگر تصرف نماید.
  • فرق نمی کند که تصرف مزبور به نفوذ و قدرت شخصی افراد عادی خودسرانه به عمل بیاید یا این که تصرف متکی به نفوذ و قدرت شخص او نبوده بلکه به دستور مقام فاقد صلاحیت مال غیر به تصرف او دهد .
  • شریک مال مشاع هم که بدون اجازه شریک دیگر تصرف در مالک کند تصرف عدوانی است .

تصرف عدوانی – تصرف عدوانی به معنی اعم

عبارت است از خارج شدن مال از دست مالک (یا قائم مقام قانونی او) بدون رضایت او یا بدون مجوز قانونی. عدم رضایت مالک یا عدم اجازه قانون او موجب تحقق عدوان می باشد . امکان دارد مالکی که ممنوع المداخله در مال خود شود (مانند ورشکسته) راضی به تصرف کسی در مال خود است این رضایت فایده ندارد و تصرف دیگران در مال او بدون اجازه قانون، تصرف عدوانی می باشد . تصرف عدوانی به معنای اعم در ماده 308 قانون مدنی بیان می شود و مفاد این ماده از حدیث «علی الید ما اخذت حتی تودیه» گرفته می شود .

تصرف عدوانی – تصرف غاصبانه

از مبانی فقهی و حقوقی می باشد. تصرف شخص در مال غیر به نحو عدوان. (ماده 308 قانون مدنی) ید عدوانی مانند ید غاصبانه می باشد . ید عدوانی شامل هر دو صورت پیش بینی می شود در ماده 308 قانون مدنی است و حال این که ید غاصبانه فقط شامل شق اول آن می باشد . در غصب، غاصب باید عامداً در مال دیگری تصرف نماید اما در ید عدوانی امکان دارد عامداً در مال دیگری تصرف به عمل آید یا از روی جهل و غفلت.

تصرف عدوانی – تصرف غیرقانونی

از اصطلاحات حقوق مدنی می باشد . مترادف با تصرف نامشروع و تصرف عدوانی می باشد و اعم از تصرف غصبی یا غاصبانه است. از لحاظ حقوق جزایی بدین معنا استفاده می شود:

  • در معنی اعم از شامل اختلاس و سایر تصرفات غیرقانونی (که معنی اخص این اصلاح است و ذیلا توضیح داده می شود) می باشد .
  • در معنی اخص یعنی از تصرف بدون مجوز قانونی امناء اموال دولت (یا اموالی که متعلق به افراد و اشخاص می باشد و دولت به امانت آن ها را نگه می دارد) در اموال منقولی که امین در نگهداری آن ها می باشند .

 

اشتباهات رایجی که در کسب و کار های جدید رخ می دهد">

اشتباهات رایجی که در کسب و کار های جدید رخ می دهد