بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

دعاوی بعد از ثبت علامت تجاری

بعد از ثبت علامت تجاری،حق انحصاری استفاده از علامت مزبور ، متعلق به مالک آن است . در شرایطی که حق مزبور مورد تجاوز باشد ، مالک آن  قادر است جهت جلوگیری از این امر و احقاق حق خود،به دادگاه مراجعه کند . این امر تابع مقرراتی می باشد که به شرح زیر است :

دعاوی بعد از ثبت علامت تجاری _ دادگاه صلاحیتدار

رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به علامت تجاری،در دادگاه های تهران انجام می شود . با این که ، در خصوص دعاوی جزایی ، جرم در خارج تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شود ، که در این خصوص تحقیقات مقدماتی ، در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به شمار می رود و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه های تهران ارجاع داده شود .

دعاوی بعد از ثبت علامت تجاری _ تامین دلیل و توقیف محصولات

مالک هر علامت تجارتی یا قائم مقام قانونی او ، می تواند به دلیل امر نزدیک ترین دادگاه عمومی محلی که محصولات مورد ادعا در آن محل می باشد ، صورت مشروحی از محصولاتی که به ادعای و با حق حاصل از علامت تجاری او مخالف می باشد بردارد . اجرای امر دادگاه ، در شرایطی که محصولات هنوز در گمرک است ، به وسیله ماموران گمرک والا به وسیله مامور اجرا،انجام می شود . توقیف محصولات مزبور زمانی که امکان دارد که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد.امر دادگاه، طبق دادخواست مالک علامت تجارتی یا قائم مقام قانونی او صادر می شود .به دادخواست مزبور،باید رونوشت گواهی شده سند ثبت علامت،ضمیمه گردد . 

اگر مالک علامت،تقاضای توقیف محصولات مذکور فوق را داشته باشد ، باید تضمین کافی دهد که عندالاقتضاء،از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف و منافعی که امکان دارد طرف از تحصیل آن محروم گردد جبران شود . اگر مدعی تا ده روز از تاریخ صدور امر دادگاه ، با رعایت مقررات ماده 615 قانون آیین دادرسی مدنی از مجرای حقوقی یا از راه جزایی،طرح دعوی نکند ، صورت مشروحی که برداشته شده و یا توقیفی که انجام شده باطل و کان لم یکن بوده و مشارالیه مسئول خسارات طرف می باشد .
در دعاوی که در خصوص حقوق حاصله از علامت تجاری اقامه می گردد ، مدعی در دعاوی حقوقی و شاکی خصوصی در دعاوی جزائی،می توانند در هر زمان از مراجع قضائی که موضوع در آنجا مطرح می باشد ، صدور قرار تامین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی یا تقاضای صدور قرار دستور موقت ، نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورود اجناس تقلبی یا تقلیدی را انجام دهند و مراجع قضایی مزبور موظف هستند نسبت به تقاضای شخص نامبرده موافقت کنند . در خصوص توقیف محصولات یا صدور قرار دستور موقت،نسبت به عدم ساخت یا فروش اجناس تقلبی یا تقلیدی،مرجع قضایی مزبور قادر است پیش از صدور قرار،از تقاضا کننده تضمین کافی درخواست کند تا عندالاقتضا،از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف و منافعی که امکان دارد از آن محروم شود جبران گردد .

دعاوی بعد از ثبت علامت تجاری _ دسیسه و تقلب در کسب و تجارت

دسیسه به معنای مکر،حیله و توطئه و تقلب به معنای نادرستی و دغلکاری می باشد . دسیسه و تقلب در کسب و تجارت به معنای اعمال متقلبانه اسباب چینی هایی که باعث گمراهی خریداران شده و اسباب انحراف مشتریان را از اجناس و محصولاتی معین فراهم کند و نظر آن ها را به ناروا به اجناس و محصولات دیگری جلب کند.این اعمال همراه با سوءنیت و مزور،در حقوق تجارت ،”رقابت مکارانه“نام گذاری می شود . تقلید اسم تجاری،تقلید و جعل علامت تجاری،قلمداد کردن جنسی به جای جنس دیگر،اسباب چینی جهت لطمه زدن به شهرت و معروفیت  تجاری دیگران و غیره در زمره و ردیف این اعمال قرار دارند.دسیسه و تقلب درکسب و تجارت،دامنه ای وسیع تر از رقابت مکارانه را داراست .

دعاوی بعد از ثبت علامت تجاری _ مجازات تقلب در کسب و تجارت

در قانون تجارت در خصوص رقابت مکارانه و دسیسه و تقلب در تجارت،بیانی مشاهده نشده است .این اعمال چون باعث وارد شدن ضرر به دیگران می شود ممنوع بودن آن ها مستنداَ به قاعده بدون ضرر،و بر اساس منع اضرار به غیر مصرح در قانون اساسی،محرز می باشد .

طبق این مسائل که قانون مجازات اسلامی تحت عنوان دسیسه و تقلب در کسب و تجارت،در این خصوص چنین بیان می کند :

1. شخصی که به واسطه اشاعه مجعولات یا اعلانات بی اصل و یا خریدن اجناس گران تر از نرخ معین نزد فروشندگان یا به واسطه مواضعه و اتفاق میان مالکین و فروشنده ها ،قیمت اجناس و امتعه یا بروات و سهام و امثال آن را ،زیاده بر نرخ عادله،ترقی یا کمتر کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق،محکوم می شود .

2. کسی که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کند یا کم بفروشد و به صورت کلی هر شخص که مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت مبیع،فریب دهد،به مجازات شلاق تا 74 ضربه،محکوم می شود . این مجازات،در خصوص افرادی که اشیاء نوساخته را به جای اشیاء عتیقه قلمداد و مشتری را فریب دهند نیز مقرر می باشد .

3. کسی که علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالماَ جعل نماید یا با علم به مجعول بودن استعمال کند یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن،به معرض فروش گذاشته یا به فروش برساند یا به الحاق کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن،تقلید نماید به صورتی که باعث فریب مشتری شود،به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود .

شخصی که محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی می باشد که من غیر حق استعمال شده ،از ایران صادر و یا به مملکت وارد نماید ،به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
افرادی که علامت تجاری اجباری را روی  محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال ننمایند و افرادی که عالماَ،محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری می باشد به حبس تا شش ماه محکوم می شوند .

">

مدارک لازم برای ثبت برند تجاری

">

استعلام کردن برند قبل از ثبت