دیه دست و پا چگونه تعیین می شود ؟

تعیین دیه دست و پا

تعیین دیه دست و پا – دیه دست و پا به شرح زیر است

 1. قطع کردن و یا از بین بردن هر کدام از دست ها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، سبب نصف دیه کامل می شود خواه مجنیٌ علیه دارای دو دست و خواه به هر دلیل دارای یک دست باشد .
 2. قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل می باشد .
 3. قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نیست ، موجب ارش نمی باشد .
 4. در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت می باشد ، به این ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه بر دیه یک انگشت، چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت می باشد، علاوه بر دیه دو انگشت، سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه بر دیه سه انگشت، دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه بر دیه چهار انگشت، یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت خواهد شد .
 5. قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد و قطع دست دارای بازو از شانه، خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد، نصف دیه کامل را خواهد داشت .
 6. دستی که دارای انگشتان می باشد اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع شود علاوه بر نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز هست .
 7. قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست می باشد، سبب نصف دیه کامل و قطع دست زائد موجب ارش می باشد . تشخیص دست اصلی و زائد برعهده کارشناس مورد وثوق است.
 8. دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل می باشد .
 9. بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، سبب یک سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه شست می باشد .
 10. دیه انگشت زائد، یک سوم دیه انگشت اصلی و دیه بندهای انگشت زائد، یک سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد انگشت اصلی یک سوم دیه بند اصلی همان انگشت می باشد .
 11. در حالی که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته خواهد شد .
 12. دیه فلج کردن هر دست دو سوم دیه دست، دیه فلج کردن هر انگشت دو سوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج یک سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک سوم دیه همان انگشت می باشد .
 13. دیه از بین بردن ناخن به  طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک درصد دیه کامل و اگر بدون عیب بروید، نیم درصد دیه کامل است .
 14. احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری می باشد .
admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *