قرار اناطه به چه می گویند

قرار اناطه

قرار اناطه – قرار اناطه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

‌ماده 19 – هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي است كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري می باشد ‚ رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم ‌از مرجع صلاحيتدار متوقف خواهد شد . دراين مورد ‚ خواهان مكلف می باشد ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه ‌رسيدگي كننده تسليم کند ‚ در غير اين صورت قرار رد دعوا صادر خواهد شد و خواهان قادر است بعد از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا کند.

قرار اناطه – قرار اناطه در قانون آئین دادرسی کیفری

ماده ۲۱- زمانی که احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي است كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع كيفري نمی باشد ، و در صلاحيت دادگاه حقوقي می باشد، با تعيين ذي‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بايگاني خواهد شد . در اين‌صورت، هرگاه ذي‌نفع ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع ننماید و گواهي آن را ارائه نکند ، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه خواهد داد و تصميم مقتضي می گیرد .

تبصره ۱- در مواردي كه قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر خواهد شد ، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. اگر دادستان با اين قرار موافق نیست حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) اين قانون به‌عمل مي‌آيد.

تبصره ۲- اموال منقول از شمول اين ماده مستثني می باشند .

تبصره ۳- هنگامی كه پرونده به‌صورت موقت بايگاني شود، جزء مواعد مرور زمان به شمار نمی رود.

قرار اناطه – قرار اناطه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده۵۰ ـ زمانی که رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری است که در صلاحیت مرجع  دیگری می باشد ، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ خواهد شد . ذی نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی  بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم کند . در غیر این  صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می  دهد و تصمیم مقتضی خواهد گرفت .

قرار اناطه – قرار اناطه در آیین دادرسی کار

ماده۷۰ـ اگر بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگی کننده مؤثر در رأی است ، صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوای کیفری می باشد .

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *