قرار کفالت چیست

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

قرار کفالت چیست

وقتی جرمی به کسی نسبت داده می‌ شود، تا زمانی که گناه ‌کاری او ثابت نشده، نمی ‌توان وی را مجازات کرد یا آزادی او را محدود نمود. از سوی دیگر از آن‌جا که ممکن است متهم واقعاً گناه‌ کار باشد و برای جلوگیری از محکومیت و مجازات شدن خود فرار کند یا دلایل جرم را مخفی کند یا با شاهدان تبانی کند و این اقدامات موجب تضییع حقوق عمومی یا خصوصی گردد، قانون به قاضی تحقیق اجازه داده که درباره‌ متهم قرار تامین صادر نماید. به‌ موجب این قرار آزادی متهم مقید به دادن تأمین می گردد. یعنی متهم باید وثیقه بدهد یا ضامن معرفی کند، وگرنه در بازداشت می‌ ماند. یکی از شایع‌ ترین قرارهای تأمین، قرار کفالت می باشد . بدین معنا که فردی که از لحاظ مالی توانایی قابل قبولی داشته باشد، ضمانت می‌ کند که متهم در هنگام ضرورت در دادگاه یا دادسرا حاضر خواهد شد. این فرد، کفیل نام دارد و با قبول کفالت متهم وظایف سنگینی را که همراه با پیامد های مالی است، بر عهده خواهد داشت . با توجه به اهمیت وظایف کفیل خوب است قبل از قبول این وظیفه، از احکام قانونی آن مطلع باشیم. وقتی قرار کفالت صادر گردد ، مبلغی به‌عنوان وجه  ‌الکفاله تعیین می شود و به کفیل تفهیم می گردد که اگر متهم در مواقع احضار حاضر نشود، و کفیل هم نتواند او را در مرجع قضایی حاضر کند، باید آن مبلغ را بپردازد. مبلغ وجه ‌الکفاله طبق نظر قاضی و با توجه به شرایط پرونده تعیین می گردد. این مبلغ نباید از خسارتی که بر فرد شاکی خصوصی وارد آمده، کمتر باشد.

قرار کفالت چیست

قرار کفالت چیست

مسئولیت کفیل تا زمانی که متهم از اتهام وارده تبرئه شود یا حکم محکومیت وی اجرا شود، ادامه دارد. هر بار که احتیاج به حضور متهم باشد و متهم در زمان احضار بدون عذر موجهی حضور نیابد، به کفیل اخطار می ‌شود که ظرف یک ماه او را حاضر کند. اگر کفیل متهم را معرفی کند، از او رفع مسئولیت می ‌شود، وگرنه دادستان دستور اخذ وجه ‌الکفاله را صادر خواهد کرد . اگر قبل از اجرای این دستور متهم خود را معرفی نماید یا کفیل او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور اخذ وجه ‌الکفاله، دستور می ‌دهد که حداکثر تا یک‌ چهارم از وجه قرار از کفیل گرفته شود. در این ‌صورت، اعتبار قرار تأمین به قوت خود باقی خواهد بود و اگر کفیل رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، مکلّف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام نماید. در صورتی که کفیل رفع مسئولیت خود را درخواست کند، متهم باید کفیل جدید معرفی نماید. هرگاه پس از دستور اخذ وجه ‌الکفاله متهم یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، وجه مقرّر را به صندوق دولت واریز کند، دستور اجرا نخواهد شد  و اعتبار قرار تأمین صادره به‌ صورت کامل به‌ قوت خود باقی است. رفع مسئولیت از کفیل در چند صورت انجام می‌شود که عبارتند از :

  • در صورتی‌که کفیل، متهم را به نحوی که تعهد کرده، تحویل دهد و پس از تحویل متهم، رفع مسئولیت از خود را درخواست کند.
  • در صورتی که متهم تا قبل از صدور دستور اخذ وجه‌ الکفاله حاضر گردد.
  • در صورت فوت متهم. در غیر این‌صورت، وظایف کفیل تا تعیین تکلیف پرونده ادامه خواهد داشت.

کلمات کلیدی :