مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت

مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت

مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت – مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت

 1. ارائه شناسنامه و گواهی فوت شخص متوفی ؛ بعد از فوت متوفی مراتب از طریق اداره ثبت احوال ثبت می شود و شناسنامه متوفی باطل و گواهی فوت صادر خواهد شد . ارائه اصل گواهی فوت و فتوکپی برابر اصل شده آن به ضمیمه درخواست ضروری می باشد .
 2. ارائه استشهادیه محضری { لازم است اسامی تمامی وراث در فرم مخصوصی که از طریق دادگستری در اختیار افراد متقاضی قرار گرفته نوشته و از طریق دو نفر از افرادی که وراث و متوفی را شناختند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شود و امضاء آن ها نیز از طریق دفاتر اسناد رسمی گواهی گردد . }
 3. ارائه رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث ) لازم است وراث بعد از فوت متوفی لیست تمامی اموال و دارایی های منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارائه کنند و رسید آن را اخذ کرده و همراه با درخواست گواهی انحصار وراثت به دادگاه ارائه کنند .
 4. ارائه فتوکپی برابر اصل شده شناسنامه وراث ( لازم است شخص متقاضی انحصار وراثت علاوه بر شناسنامه فتوکپی برابر اصل شده شناسنامه دیگر وراث را نیز تهیه و به دادگاه ارائه کند ارائه اصل شناسنامه ها برای ملاحظه از طریق مدیر دفتر دادگاه ضروری می باشد )
 5. ارائه دادخواست ( بعد از تهیه مدارک مذکور لازم است شخص متقاضی دادخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم کند و به همراه مدارک مذکور  به دادگاه ارائه کند )
 6. رسیدگی به دعاوی درباره احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، زرتشتی، کلیمی یا مسیحی در هر مورد بر اساس قواعد همان کیش و آیین انجام می شود بنابراین در صورتی که متوفی از اقلیت های مذهبی باشد نظر مرجع مذهبی مربوطه درباره تقسیم ماترک باید همراه درخواست ارائه شود.

مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت – تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست

دادگاه بعد از مشاهده اسناد و مدارک مربوط به هزینه متقاضی درخواست او را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الا نتشار یا محلی آگهی می کند . بعد از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی اگر فردی به آن اعتراض نکند . بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت که گویای مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم آن ها از ما ترک می باشد صادر می کند . اگر بعد از نشر آگهی فردی بر اساس دادخواست معترض باشد و اعتراض خود را به دادگاه ارائه کند دادگاه جلسه ای را برای رسیدگی تعیین کرده و به شخص متقاضی و معترض ابلاغ می کند بعد از رسیدگی حکم مقتضی صادر می کند که قابل تجدید نظر می باشد .

مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت – نکات قابل توجه در گواهی انحصار وراثت

 • اگر در زمان فوت نطفه ای منعقد شود جنین نیز جزء وراث است و لازم است در دادخواست مربوطه قید گردد
 • اگر جهت محجور قیم مشخص نشود دادستان قادر است به در خواست گواهی انحصار وراث اعتراض کند .
 • اگر بهای ترکه بیشتر از ۱۰ میلیون ریال نیست ضرورتی جهت نشر آگهی نخواهد بود در این حالت دادگاه با ملاحظه مستند می باشد و مدارک ارائه شده تصمیم بگیرد .
 • در خصوص وراث روستاییان اگر بهای ترکه بیشتر از ده میلیون ریال است آگهی جهت یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب می شود و نیازی به نشر آگهی در جراید نخواهد بود .
 • اگر شخص متقاضی نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام نکند . عمل او در حکم کلاهبرداری است با شکایت آن ها قابل تعقیب و مجازات است .

مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت – دادگاه موردنظر برای دادخواست

بر اساس ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی در خصوص ترکه متوفی در دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران بوده و در صورتی که آخرین اقامتگاه متوفی معین نیست رسیدگی به عهده دادگاهی می باشد که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن می باشد ، پس دادگاه صالح برای ارائه دادخواست انحصار وراثت دادگاهی می باشد که آخرین محل سکونت متوفی باشد .

مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت – افراد صلاحیت دار جهت ارائه دادخواست انحصار وراثت

وراث متوفی و افراد ذینفع می توانند از دادگاه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کنند شایان ذکر است در صورتی که وراث و یا افراد ذینفع زیاد هستند نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یک نفر از افراد مذکور جهت امضاء و ارائه دادخواست کافی می باشد .

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *