مستثنیات دین چیست

مستثنیات دین

مستثنیات دین – مستثنیات دین در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی 

 • ماده۶۱ ـ اموال و اشياء زير از مستثنيات دين می باشد و بازداشت نخواهد شد :
 • مسكن متناسب با نياز متعهد و افراد واجب النفقه او
 • لباس‚ اشياء‚ اسباب و اثاثي كه براي رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او ضروری می باشد
 • آذوقه موجود به اندازه احتياج سه ماهه متعهد و خانواده او
 • وسائل و ابزار كار كسبه‚ پيشه وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و افراد واجب النفقه آن ها
 • وسيله نقليه متناسب با نياز متعهد و افراد واجب النفقه او
 • ساير اموال و اشيائي كه به موجب قوانين خاص‚ غيرقابل توقيف است .

تبصره۱ـ در صورت فوت متعهد‚ ديون از كليه اموال بجامانده از او بدون استثناء چيزي‚ استيفاء خواهد شد .

تبصره۲ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز افراد فوق الذكر‚ رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل‚ مطابق ماده ۱۶۹ اين آئين نامه تصمیم خواهند گرفت .

مستثنیات دین – مستثنیات دین در قانون اجرای احکام مدنی 

ماده ۶۵ – اموال زير براي اجراي حكم توقيف نخواهد شد :

 • لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم‌عليه و خانواده او ضروری می باشد .
 • آذوقه به اندازه احتياج يك ماهه محكوم‌عليه و اشخاص واجب‌النفقه او.
 • ابزار كار ساده كسبه و پيشه‌وران و كشاورزان.
 • اموال و اشيائي كه طبق قوانين مخصوص غير قابل توقيف هستند .

تبصره – تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌هائي كه هنوز به چاپ نرسيدند بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضايت‌ ورثه يا قائم‌مقام آنان توقيف نخواهد شد .

مستثنیات دین – مستثنیات دین در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده۲۴- مستثنیات دین موارد زیر را شامل می شود

 • منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او است .
 • اثاثیه لازم برای زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل او ضروری می باشد .
 • آذوقه موجود به اندازه احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل او برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌ گردد .
 • کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی مخصوص اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
 • ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر افرادی که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان ضروری می باشد.
 • تلفن مورد نیاز مدیون
 • مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌ گردد ، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن سبب عسر و حرج شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون باشد و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱- اگر منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیشتر از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش باشد و مال دیگری از او در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه می شود مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق آسان تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌به از راه های مذکور استیفاء می شود.

تبصره۲- اگر به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شود ، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه شود ، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن ممکن می باشد ، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *