مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری

مهلت اعتراض به نظر کارشناس دادگستری

در مواردی که تصمیم دادگاه طبق نظر کارشناس است و موضوع به کارشناس ارجاع شود ، بعد از ابلاغ اخطاریه به شخص جهت ملاحظه نظر کارشناس ، ضروری است که فوراً در مهلت قانونی به شعبه مربوطه که اخطاریه را ارسال کرده مراجعه نماید و نظر کارشناسی را ملاحظه و از آن کپی تهیه کند و در صورتی که نسبت به نظر کارشناس اعتراضی دارد در مهلت مقرر و به صورت مکتوب اعتراض خود را تقدیم شعبه کند ، در زیر بر حسب مورد در خصوص مهلت اعتراض نسبت به نظر کارشناس رسمی دادگستری اشاره خواهیم کرد با ما همراه باشید .

مهلت اعتراض به نظر کارشناس دادگستری – مهلت اعتراض به نظر کارشناس در دادگاه عمومی حقوقی

مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری در پرونده مطروحه در دادگاه عمومی حقوقی ، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه است و طرفین قادرند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار ، به دفتر دادگاه مراجعه نمایند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه اعتراضی دارد به صورت کتبی اعتراض خود را اعلام نماید ، ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این خصوص مقرر می کند: « بعد از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد ، دادگاه به کارشناس اخطار می دهدکند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی ، نظر خود را تقدیم کند . وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می شود ، طرفین قادرند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه نمایند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار کنند . بعد از انقضای مدت یاد شده ، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن ، مباردت به انشای رأی می کند .»

مهلت اعتراض به نظر کارشناس دادگستری – مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا

مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا ، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار است ، ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می کند : « جز در موارد فوری ، بعد از پرداخت دستمزد ، به کارشناس اخطار خواهد شد که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی ، نظر خود را تقدیم نماید . مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد . طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام نمایند .»

مهلت اعتراض به نظر کارشناس دادگستری – مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجرای احکام مدنی

مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجرای احکام مدنی ، ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه است، ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص مقرر می کند : « قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می کند . هر یک از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض کند . این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا خواهد شد ، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال تعیین می شود ، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی می باشد .»

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *