بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

نکات حقوقی چک و سفته ظهرنویسی شده

تمام افرادی که بر روی چک، از خود امضایی بر جای می‌گذارند، به دارنده چک مسئولیت ضمانتی می دهند و در صورتی که چک در سررسید پرداخت نگردد ، دارنده چک قادر است بعد از گرفتن گواهی عدم پرداخت با رعایت مواعد قانونی، علیه هریک از امضاکنندگان بدون رعایت تقدم و تأخر اقدام به دعوا کرده و وجه چک را وصول نماید . طبق ماده 249 قانون تجارت، برات‌دهنده و کسی که برات را قبول کرده است همچنین ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی خواهند داشت . دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض قادر هستند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید . همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارا هستند . اقامه دعوی علیه یک یا تعدادی از مسئولان باعث اسقاط حق رجوع به سایر مسئولان برات نمی باشد اقامه‌کننده دعوی مکلف نمی باشد ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت نماید . ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویس را کرده، تنها با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرد . بنابراین با توجه به ماده ذکر شده مسئولیت هر کدام از امضا کنندگان چک به تفکیک توضیح داده خواهد شد .

نکات حقوقی چک و سفته ظهرنویسی شده – مسئولیت صادرکننده چک

صادرکننده چک را ایجاد کرده است و به دارنده آن تسلیم می‌ نماید و با صدور چک باعث ایجاد مسئولیت برای انجام دستور پرداخت می شود و اگر دستور او در سررسید انجام نشود، مسئول جبران خسارت وارده به دارنده آن می باشد زیرا نمی‌توان سند را به جریان گذاشت و مسئولیت اجرای آن را به عهده نگرفت.

نکات حقوقی چک و سفته ظهرنویسی شده – مسئولیت ظهرنویسان چک

ظهرنویس، دارنده چکی می باشد که چک خود را به وسیله ظهرنویسی به دیگری منتقل می کند . ظهرنویسی فقط یک انتقال طلب ساده نمی باشد بلکه ظهرنویس پرداخت وجه چک را هم ضمانت می نماید . با انتقال چک رابطه بین ظهرنویس و دارنده چک قطع نخواهد شد بلکه ظهرنویس در مقابل دارنده جدید چک و دارنده بعدی ضامن پرداخت می باشد .

نکات حقوقی چک و سفته ظهرنویسی شده – مسئولیت ضامنان چک

قانون چک در خصوص ضامنان مقرراتی را ذکر نکرده است حتی اجازه داده با رجوع به قانون تجارت این مسئله را حل کنند .در این خصوص بند آخر ماده 249 قانون تجارت مقرر می‌ نماید که ضامن که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویس را کرده است ، با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده بنابراین مسئولیت ضامن برات یا چک، بستگی به این دارد که از چه کسی ضمانت کرده .