بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

هزینه دادرسی در قانون کیفری

هزینه دادرسی در قانون کیفری – پرداخت هزینه شکایت کیفری

شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه نماید . مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می نماید ، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی پرداخت کند . اگر شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را ندارد ، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می نماید از پرداخت هزینه شکایت معاف خواهد شد و زمانی که مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد ، دادگاه قادر است او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا می باشد، به صورت موقت معاف کند . رسیدگی به امر کیفری را نمی توان به دلیل عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت.

تبصره – بعد از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری موظف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفاء نماید . مگر آنکه محکوم به از مستثنیات دین باشد و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکوم له از اعسار شود .
ماده ۵۶۰

هزینه دادرسی در قانون کیفری – پرداخت هزینه انتشار آگهی توسط شاکی

شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‏ الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر افرادی که به تشخیص مقام قضائی احضار می گردند ، وجهی پرداخت نمی کنند و هزینه های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت خواهد شد ، اما زمانی که اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی انجام شود ، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت نماید .

هزینه دادرسی در قانون کیفری – خودداری کردن از پرداخت هزینه توسط شاکی

اگر شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور شود و از پرداخت آن خودداری کند ، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت خواهد شد  و مراتب به اطلاع دادستان خواهد رسید تا به دستور او و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شود دریافت شود و به حساب مربوط در خزانه‏ داری کل واریز گردد. در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای دریافت نخواهد شد .

تبصره ۱- اگر به تشخیص مقام قضائی، شاکی قادر به پرداخت هزینه های مذکور نشود ، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت خواهد شد .

تبصره ۲- در موارد فوری به دستور مقام قضائی، اقدامات موضوع این ماده، قبل از پرداخت هزینه مربوط انجام خواهد شد .

تبصره ۳- میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏ ای می باشد که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می گردد و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید .

ماده ۵۶۱ : هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی می باشد .
ماده ۵۶۲ : دادگاه موظف است زمان صدور حکم، کلیه هزینه هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته ، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را تعیین کند .
ماده ۵۶۳ : شاکی یا مدعی خصوصی قادر است در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه های پرداخت شده دادرسی را از مدعی علیه طبق مقررات مطالبه نماید . دادگاه بعد از ذی حق شناختن او ، موظف است زمان صدور حکم، مدعی علیه را به پرداخت هزینه های مزبور ملزم نماید .
ماده ۵۶۴ : درصورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه های دادرسی به عهده او می باشد .
ماده ۵۶۵ : زمانی که شخصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی می باشد، فوت کند، هزینه مذکور از ماترک او وصول خواهد شد.