هزینه دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری

هزینه دادرسی در قانون کیفری

هزینه دادرسی در قانون کیفری – پرداخت هزینه شکایت کیفری

شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه نماید . مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می نماید ، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی پرداخت کند . اگر شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را ندارد ، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می نماید از پرداخت هزینه شکایت معاف خواهد شد و زمانی که مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد ، دادگاه قادر است او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا می باشد، به صورت موقت معاف کند . رسیدگی به امر کیفری را نمی توان به دلیل عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت.

تبصره – بعد از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری موظف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفاء نماید . مگر آنکه محکوم به از مستثنیات دین باشد و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکوم له از اعسار شود .
ماده ۵۶۰

هزینه دادرسی در قانون کیفری – پرداخت هزینه انتشار آگهی توسط شاکی

شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‏ الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر افرادی که به تشخیص مقام قضائی احضار می گردند ، وجهی پرداخت نمی کنند و هزینه های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت خواهد شد ، اما زمانی که اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی انجام شود ، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت نماید .

هزینه دادرسی در قانون کیفری – خودداری کردن از پرداخت هزینه توسط شاکی

اگر شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور شود و از پرداخت آن خودداری کند ، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت خواهد شد  و مراتب به اطلاع دادستان خواهد رسید تا به دستور او و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شود دریافت شود و به حساب مربوط در خزانه‏ داری کل واریز گردد. در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای دریافت نخواهد شد .

تبصره ۱- اگر به تشخیص مقام قضائی، شاکی قادر به پرداخت هزینه های مذکور نشود ، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت خواهد شد .

تبصره ۲- در موارد فوری به دستور مقام قضائی، اقدامات موضوع این ماده، قبل از پرداخت هزینه مربوط انجام خواهد شد .

تبصره ۳- میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏ ای می باشد که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می گردد و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید .

ماده ۵۶۱ : هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی می باشد .
ماده ۵۶۲ : دادگاه موظف است زمان صدور حکم، کلیه هزینه هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته ، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را تعیین کند .
ماده ۵۶۳ : شاکی یا مدعی خصوصی قادر است در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه های پرداخت شده دادرسی را از مدعی علیه طبق مقررات مطالبه نماید . دادگاه بعد از ذی حق شناختن او ، موظف است زمان صدور حکم، مدعی علیه را به پرداخت هزینه های مزبور ملزم نماید .
ماده ۵۶۴ : درصورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه های دادرسی به عهده او می باشد .
ماده ۵۶۵ : زمانی که شخصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی می باشد، فوت کند، هزینه مذکور از ماترک او وصول خواهد شد.
admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *