ورشکسته در حقوق ایران کیست ؟

بر اساس ماده 412 قانون تجارت : ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی می باشد که بر عهده اوست حاصل می گردد. حکم ورشکستگی تاجری را که زمان فوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او میتوان صادر کرد.

انواع ورشکستگی

  1. ورشکستگی عادی
  2. ورشکستگی به تقصیر
  3. ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقصیر و مجازات آن

بر اساس ماده 541 قانون تجارت : تاجر در موارد زیر ورشکسته به تقصیر تعیین می گردد :

  1. در شرایطی که معین شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده می باشد .
  2. در شرایطی که معین شود که تاجر نیست به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معامله هایی که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض می باشد .
  3. اگر به تقصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه ی بروز کند یا اگر به همان قصد شامل این که از راه استقراض یا صدور برات یا به روش دیگر باشد .
  4. اگر یکی از طلبکارها را بعد از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخت کرده باشد .

مواردی که به روش آن ، هر تاجر ورشکسته امکان دارد ورشکسته به تقصیر تعیین شود

بر اساس ماده 542 قانون تجارت :

1- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت کند تعهداتی داشته باشد که بر اساس  وضعیت مالی او در زمان انجام آن ها آن تعهدات فوق العاده باشد .

2- در صورتی که عملیات تجارتی او متوقف شده باشد و بر اساس ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.

3- در صورتی که از تاریخ اجرای قانون تجارت تصویب شده در 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را مانند قروض و مطالبات به صورت صریح معین نکرده باشد ( مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشود ). طبق ماده 543 قانون تجارت ایران : ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تادیبی می باشد .

ورشکستگی به تقلب و مجازات آن

بر اساس ماده 549 قانون تجارت : هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند و یا به روش مواضعه و معامله های صوری از بین برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را از طریق اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به صورت تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نیست مدیون قلمداد کرده است ورشکسته به تقلب اعلام و بر اساس قانون جزا مجازات می گردد و طبق ماده 670 قانون مجازات اسلامی : افرادی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می گردند به مجازات جبس از یک تا پنج سال محکوم می شوند .

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *