بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مطالبه وجه

زمانی که یک شخص وجه و یا وجوهی را از شخص دیگری طلب دارد و بدهکار از پرداخت بدهی خودداری می کند ، برای رسیدن به طلب خود باید اقدام قانونی در جهت مطالبه وجه انجام دهد ، مطالبه وجه می تواند مانند چک ، سفته ، رسید ، فاکتور ، قرارداد و تعهد مالی ، فیش بانکی یا پرینت حساب و یا شهادت شهود باشد . درباره فاکتور باید گفت که فاکتور باید به امضاء بدهکار رسیده باشد چرا که فاکتور فاقد امضاء یا اثر انگشت بدهکار ، نمی تواند مثبت بدهی شود مگر در کنار دلیل یا قراین و امارات دیگر قرار بگیرد . در خصوص وجوهی که بابت قرض دادن به حساب بدهکار واریز شده است ، علاوه بر فیش بانکی و یا پرینت حساب باید دلیلی وجود داشته باشد که نشان دهنده این باشد وجه و یا وجوه واریزی بابت قرض بوده است .

مطالبه وجه – روش های مطالبه وجه

  • ارسال اظهار نامه

اگرچه ارسال اظهارنامه در خصوص موضوعات فوق اجباری نمی باشد اما هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری درخواست کند به شرط اینکه موعد مطالبه برسد ، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که درباره معاملات و تعهدات خود با دیگری می باشد و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ کند .

با ارسال و ابلاغ اظهارنامه ، بدهکار متوجه این موضوع می شود که طلبکار در مطالبه طلب خود جدی می باشد و حتماً برای مطالبه وجه مبادرت به تقدیم دادخواست خواهد کرد ، ارسال اظهارنامه بیشتر در موردی می تواند موثر شود که طلبکار بداند که با ارسال اظهارنامه ، احتمال زیادی در پرداخت بدهی از سوی بدهکار وجود دارد اما ارسال اظهارنامه امکان دارد همیشه کارساز نباشد و حتی باعث شود که طرف مقابل آدرس خود را تغییر دهد یا اموال خود را مخفی و یا از دسترس خارج کند بنابراین در استفاده از اظهارنامه می بایست دقت بیشتری را مبذول داشت و در این خصوص بهتر است که به وکیل دادگستری مراجعه  کند و مشاوره حقوقی کند که این کار دو مزیت در پی دارد یکی اینکه مشخص می شود با توجه به اوضاع و احوال قضیه آیا به صلاح است که اظهارنامه ارسال کرد یا خیر ؟ و دیگر اینکه در صورت صلاحدید برای ارسال اظهارنامه ، وکیل دادگستری متنی مناسب برای آن تهیه و تنظیم نماید . پس از تهیه متن اظهارنامه باید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و متن اظهارنامه ای که تهیه کردید را به متصدی مربوطه داده تا آن متن را در سیستم دفتر خدمات الکترونیک قضایی تایپ ، وارد و ثبت کند .

  • دادخواست مطالبه وجه

بعد از ابلاغ اظهارنامه به طرف مقابل ، چنانچه پاسخی بدهد یا خیر ، می توان با تنظیم دادخواست مناسب دعوی مطالبه وجه خود را مطرح کرد و برای این منظور نیز می توان برای مشاوره و تنظیم متن دادخواست مناسب به وکیل دادگستری مراجعه کرد و بعد از تهیه متن دادخواست مناسب به دفتر خدمات الکترنیک قضایی مراجعه کرده و متن دادخواست مطالبه وجه را به متصدی مربوطه داده تا آنرا در سیستم دفتر خدمات تایپ  ، وارد و ثبت کند .

زمان مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست باید اصول مستندات ، اصل کارت ملی و همچنین کارت عابر بانک خود را نیز جهت پرداخت هزینه دادرسی و هزینه ثبت دادخواست به همراه داشته باشید و اگر قبلاً درسامانه ثنا یا سامانه ابلاغ الکترونیکی ثبت نام نشود ، با توجه به اینکه ثبت نام آن الزامی می باشد ، در دفتر خدمات الکترونیک قضایی اینکار نیز انجام می شود .

بعد از ثبت دادخواست مطالبه وجه ، پرونده به صورت الکترنیکی به مرجع قضایی ارسال و ارجاع می شود که در این صورت بعد از مدت کوتاهی از ثبت دادخواست پیامکی حاوی شماره پرونده به تلفن همراه ارسال می شود و طی آن اعلام خواهد شد که پرونده جهت رسیدگی به کدام مرجع ارسال شد .

دادخواست هایی که مبلغ خواسته آنها یعنی مبلغی که مورد مطالبه قرار گرفته است بیشتر از بیست میلیون تومان است جهت رسیدگی به دادگاه مربوطه ارجاع خواهد شد و چنانچه مبلغ خواسته بیست میلیون تومان و یا کمتر است ، دادخواست جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف مربوطه ارجاع می شود .    

مطالبه وجه – خواسته های مرتبط با خواسته اصلی

در دادخواست علاوه بر مطالبه وجه چه خواسته های دیگری را می توان مطرح کرد؟ علاوه بر خواسته اصلی که همان مطالبه وجه است می توان خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کرد و برای توقیف اموال ، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را نیز کرد . صدور قرار تأمین خواسته در دادگاه یا شورای حل اختلاف منوط به تودیع خسارت احتمالی می باشد مگر اینکه خواسته مستند به سند رسمی باشد و یا خواسته مستند به چک و سفته شود و شرایط صدور قرار تأمین خواسته را بدون پرداخت خسارت احتمالی دارا باشد در غیر این صورت برای صدور قرار تأمین خواسته نیاز به تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان است ، در دفتر خدمات الکترونیک قضایی هنگام ثبت دادخواست که طی آن تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نیز شود ، نیاز به پرداخت خسارات احتمالی ندارد بلکه ایداع خسارت احتمالی بعد از صدور دستور دادگاه یا شورای حل اختلافی است که پرونده به آن ارجاع شود .

مطالبه وجه – مطالبه وجه چک

 علاوه بر اینکه وجه چک را می توان از روش فوق مطالبه کرد و تقاضای محکومیت خوانده را کرد ، وجه چک می تواند به دو روش دیگر نیز مطالبه گردد ، یکی از طریق تقاضای صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی می باشد بدون اینکه نیاز به صدور حکم از دادگاه یا شورای حل اختلاف شود که این دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع خواهد شد ، دادگاه مکلف می باشد در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب ، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر کند و این شرایط عبارت است از

  1. در صورتی که در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشود 
  2. در صورتیکه در متن چک قید نشود که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است
  3. در صورتی که گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) قانون صدور چک و تبصره‌های آن صادر نشود .

بعد از ابلاغ اجرائیه صادرکننده مکلف می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را پرداخت کند ، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی نماید که اجرای حکم را ممکن کند ؛ در غیر این‌ صورت حسب درخواست دارنده چک ، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23 به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌ کند . اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه نماید ، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نمی شود مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی داشته باشد یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می کند . در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی است یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک است و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر می شود . به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود .روش دیگر مطالبه وجه چک از طریق تقاضای صدور اجراییه در اداره اجرای اسناد رسمی می باشد و برای مطالبه وجه چک از این روش ، توقیف اموال بدهکار در صورت موجود بودن اموال و ممنوع الخروج نمودن بدهکار ممکن است .