بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

گذشت شاکی در پرونده صدور چک بلامحل

جرم صدور چک بلامحل از جرائم قابل گذشت است و گذشت شاکی درباره پرونده کیفری صدور چک بلامحل یکی از دو حالت زیر را خواهد داشت

گذشت شاکی در پرونده صدور چک بلامحل – گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی

در صورتی که شاکی پیش از صدور حکم قطعی گذشت کند ، مرجع رسیدگی کننده قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد .

گذشت شاکی در پرونده صدور چک بلامحل – گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی

در صورتی که شاکی بعد از صدور حکم قطعی گذشت نماید و یا اینکه موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را آماده نماید ، اجرای حکم موقوف خواهد شد و  قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می نماید .

">

مجازات صدور چک بلامحل

قانون جدید چک و اصلاح قوانین صدور آن">

قانون جدید چک و اصلاح قوانین صدور آن

">

روش های وصول چک بلامحل