ارث

ارث

شرایط محرومیت از ارث موصی در حقوق ایران

محرومیت از ارث موصی در حقوق ایران محرومیت از ارث موصی در حقوق ایران – معنای حقوقی وصیت تملیکی در حقوق ایران وصیت تملیکی به معنای این است که کسی…

قواعد حقوقی شامل مالیات بر ارث

قواعد حقوقی شامل مالیات بر ارث قواعد حقوقی شامل مالیات بر ارث – حقوق و دیونی که باید از محل ترکه پرداخت شود پرداخت هزینه کفن و دفن و تجهیز…

مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت

مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت – مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت ارائه شناسنامه و گواهی فوت شخص متوفی ؛ بعد از فوت…

گرفتن گواهی انحصار ورثه

گرفتن گواهی انحصار ورثه گرفتن گواهی انحصار ورثه – انحصار وراثت یعنی چه زمانی که عده‌ای پس از فوت یکی از نزدیکانشان انحصار وراثت می‌ نمایند، به معنای اینکه منحصر بودن…