اصول و قوانین

ورشکسته در حقوق ایران کیست ؟

بر اساس ماده 412 قانون تجارت : ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی می باشد که بر عهده اوست حاصل می گردد. حکم ورشکستگی تاجری…