بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

انحصار وراثت انحصار وراثت – مدارک لازم برای گواهی انحصار وراثت/حصر وراثت  شناسنامه و گواهی فوت متوفی بعد از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت شده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می شود . ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه درخواست الزامی می […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

شرایط مهر و موم ترکه اساس ارث در کشور ما امری می باشد به معنای اینکه جای کم و زیاد کردن و اما و اگر در آن میسر نمی باشد . با فوت هر فرد اموال او به وارثان او به ارث خواهد رسید . اما برای اینکه مالکیت وارثان بر ورثه کامل شود باید مراحل و […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تعیین سهم الارث زوج و زوجه تعیین سهم الارث زوج و زوجه – شرایط تعیین سهم الارث زوج و زوجه زوجین که زوجیت آنها دائمی باشد و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث خواهند برد . زوج از تمام اموال زوجه ارث خواهد برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج ، یک […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

طبقات ارث  طبقات ارث – طبقات ارث طبق قانون مدنی قانون مدنی در ماده شماره ۸۶۲ طبقات ارث را این گونه بیان کرده است : طبقه اول : پدر و مادر،اولاد و اولاد اولاد (نوه) درجه اول : پدر و مادر و اولاد متوفی درجه دوم : اولاد اولاد (نوه ها) درجه سوم : اولاد اولاد […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مالیات بر ارث مالیات بر ارث گونه‌ ای از مالیات مستقیم و از نوع مالیات بر دارایی می باشد . کلیه دارایی و ماترک متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی بعد از کسر هزینه ‌های کفن‌ و دفن مالیات به […]