بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

گرفتن گواهی انحصار ورثه گرفتن گواهی انحصار ورثه – انحصار وراثت یعنی چه زمانی که عده‌ای پس از فوت یکی از نزدیکانشان انحصار وراثت می‌ نمایند، به معنای اینکه منحصر بودن آنها در ارث بردن از فرد متوفی از نظر قانونی را ثابت کنند و در ضمن دادگاه سهم‌الارث هر کدام از آنها را مشخص می‌ […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

ارکان وصیت در حقوق مدنی ارکان وصیت در حقوق مدنی – معنای وصیت در فقه و حقوق «وصیت» در اصطلاح فقه و حقوق به این معناست که انسان، تملیک و واگذاری عین مال یا منفعت آن را بعد از وفات خود به شخص دیگر یا عموم مردم سفارش نماید ؛ به ‌صورتی که تصرف در […]

تقسیم ارثیه قبل از فوت پدر و مادر  تقسیم ارثیه قبل از فوت پدر و مادر – ارثیه به چه معناست  ارثیه زمانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که شخصی فوت کرده باشد و ماترکی (ارثیه) از وی باقی مانده باشد . بنابراین اگر والدین پیش از فوت اقدام به تعیین سهم برای اولاد کنند […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

اسباب تملک اسباب تملک – تملک به وسیله احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه احیاء اراضی موات یعنی اراضی که فاقد مالک است و معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نخواهد شد را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن به شمار می رود ، قابل استفاده کنند برای […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

انحصار وراثت انحصار وراثت – مدارک لازم برای گواهی انحصار وراثت/حصر وراثت  شناسنامه و گواهی فوت متوفی بعد از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت شده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می شود . ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه درخواست الزامی می […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

شرایط مهر و موم ترکه اساس ارث در کشور ما امری می باشد به معنای اینکه جای کم و زیاد کردن و اما و اگر در آن میسر نمی باشد . با فوت هر فرد اموال او به وارثان او به ارث خواهد رسید . اما برای اینکه مالکیت وارثان بر ورثه کامل شود باید مراحل و […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تعیین سهم الارث زوج و زوجه تعیین سهم الارث زوج و زوجه – شرایط تعیین سهم الارث زوج و زوجه زوجین که زوجیت آنها دائمی باشد و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث خواهند برد . زوج از تمام اموال زوجه ارث خواهد برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج ، یک […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

طبقات ارث  طبقات ارث – طبقات ارث طبق قانون مدنی قانون مدنی در ماده شماره ۸۶۲ طبقات ارث را این گونه بیان کرده است : طبقه اول : پدر و مادر،اولاد و اولاد اولاد (نوه) درجه اول : پدر و مادر و اولاد متوفی درجه دوم : اولاد اولاد (نوه ها) درجه سوم : اولاد اولاد […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مالیات بر ارث مالیات بر ارث گونه‌ ای از مالیات مستقیم و از نوع مالیات بر دارایی می باشد . کلیه دارایی و ماترک متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی بعد از کسر هزینه ‌های کفن‌ و دفن مالیات به […]