قرارداد های غیر معین

نکات حقوقی قراردادها

نکات حقوقی قراردادها

نکات حقوقی قراردادها براساس ماده ۱۸۳  قانون مدنی قرارداد یا عقد به معنی تعهد یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر برای انجام امری است و…