رایانه ای

رایانه ای

قمار و شرط بندی در جرایم رایانه ای

قمار و شرط بندی در جرایم رایانه ای

قمار و شرط بندی در جرایم رایانه ای قمار ، هر بازی که فرد برنده مجبور به پرداخت پول یا چیز دیگر باشد را شامل می شود. در فضای مجازی…

انواع جرایم اینترنتی

انواع جرایم اینترنتی

انواع جرایم اینترنتی در این قسمت موارد مربوط به جرایم اینترنتی مورد بررسی قرار گرفته است .جرایم سایبری یا اینترنتی به دو دسته تقسیم می شوند و ما در اینجا…