بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

قتل عمد و دفاع نامتناسب زمانی که جان و مال و ناموس افراد جامعه مورد تجاوز قرار بگیرد و حکومت امکان مداخله به صورت ممکن و معقول را برای دفع این تجاوز نخواهد داشت ، در فقه و قوانین موضوعه ابزار‌های بازدارنده‌ای بیان شده . اولین عامل، مراقبت همگانی بر اساس آموزه نهی از منکر […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

معنای ضمان درک معنای ضمان درک – ضمان درک به چه معناست ؟ ‌معنای ضمان درک در اصطلاح، مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن می باشد . معنای ضمان درک – نمونه ی ضمان درک برای نمونه اگر شخصی خودرویی را به فروش برساند و بعد […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مجازات تهدید و اخاذی در قانون یک وکیل دادگستری گفت : جهت جلوگیری از ارتکاب جرم تهدید باید در قانون مجازات‌هایی در نظر گرفته شود و همچنین سعی کنید مقتضی جهت بیان تهدید ایجاد نگردد . مجازات تهدید و اخاذی در قانون – مجازات تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و مالی عنصر قانونی جرم […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مقررات طلاق ایرانیان در خارج از کشور طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد می باشد که تاثیرات فردی و اجتماعی مهمی نیز می گذارد . جهت شناسایی و ثبت آرای دادگاه‌ های خارجی توسط مراجع ایرانی، برای مثال سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، و صلاحیت قانون اجرا شده لازم […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

قرار بازداشت موقت قرار بازداشت موقت – قرار بازداشت موقت به چه معناست ؟ قرار بازداشت موقت ، شدیدترین نوع از انواع قرارهای تأمین می باشد که به دلیل شدید بودن نوع اتهام یا ولگرد بودن متهم و یا احتمال فرار او و یا بیم تبانی با شهود یا تهدید مطلعین و یا بیم إمحاء […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

همه چیز درباره تقاضای طلاق زوجه همه چیز درباره تقاضای طلاق زوجه – معنای عسر و حرج زوجه در صورتی که دوام زوجیت سبب عسر و حرج زوجه شود می تواند تقاضای طلاق کند و بعد از اثبات عسر و حرج در دادگاه ، زوجه طلاق داده خواهد شد عسر و حرج زوجه عبارت است […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تعیین نصب قیم تعیین نصب قیم – برای اشخاص زیر نصب قیم تعیین می شود برای صغاری که ولی خاص نداشته باشند . برای مجانین و اشخاص غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها باشد و ولی خاص ندارند. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

چک برگشتی حقوقی و کیفری اگر روزی چکی را از شخصی داشتید و برای نقد کردن آن به بانک مراجعه نمودید و حساب صادرکننده چک موجودی نداشت، برای دریافت طلب خود چه می کنید ؟ به کدام محکمه مراجعه خواهید کرد؟ این نوشتار درپی پاسخ به این سوال می باشد . قانون به صدور چک […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

 نفقه زوجه و ترک انفاق نفقه تحت شرایط قانونی به زوجه و اقارب ( خویشان اعم از فرزندان و والدین ) تعلق خواهد گرفت .  نفقه زوجه و ترک انفاق  – نفقه زوجه  نفقه زوجه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تصرف عدوانی تصرف عدوانی – تصرف چیست تصرف از معانی حقوق مدنی عبارت است از این که مالی تحت اختیار کسی قرار بگیرد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد. تصرف امکان دارد به مباشرت باشد یا به واسطه برای مثال تصرف قیم و وکیل و مباشر. […]

اشتباهات رایجی که در کسب و کار های جدید رخ می دهد">

اشتباهات رایجی که در کسب و کار های جدید رخ می دهد