بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

همه چیز درباره اخذ به شفعه  اخذ به شفعه چیست – حق شفعه به چه می گویند  ماده ۸۰۸ قانون مدنی بیانگر این است زمانی که مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک است و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل نماید شریک دیگر حق دارد […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تعیین دیه فک تعیین دیه فک – دیه فک به شرح زیر است قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان های پایین می باشد ، دیه کامل ، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه را داراست […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

کلاهبرداری با انتقال مال غیر فروش مال غیر از جمله جرایمی می باشد که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارات مادی بر قربانی جرم وارد می‌ نماید ؛ یعنی هنگامی که شخصی مرتکب این جرم مشود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده، مال شخصی دیگر را نیز به فروش […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

فوت صادر کننده چک فوت صادر کننده چک – تعریف چک طبق قانون زمانی که صادر کننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار او گرفته شده، بانک قادر است پیش از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را […]

رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی – رفع سوء اثر از چک‌ های برگشتی اشخاص طبق بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه امور مربوط به رفع سوء اثر از چک‌ های برگشتی اشخاص صرفا از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک ها و به صورت […]

تعقیب کیفری صادرکننده چک تعقیب کیفری صادرکننده چک – در چه مواردی صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست ؟ ماده 13 قانون صدور چک در برخی موارد صادر کننده چک بلامحل را قابل تعقیب ندانسته و مقرر داشت که : « در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نمی باشد . درصورتیکه […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تعیین دیه دست و پا تعیین دیه دست و پا – دیه دست و پا به شرح زیر است قطع کردن و یا از بین بردن هر کدام از دست ها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، سبب نصف دیه کامل می شود خواه مجنیٌ علیه دارای دو دست و خواه […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تعیین دیه دندان تعیین دیه دندان – دیه دندان ها به شرح زیر است  از بین بردن تمام دندان های دائم بیست و هشتگانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع خواهد شد  : دندان های جلو که عبارت است از : پیش ، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مجازات صدور چک بلامحل مجازات صدور چک بلامحل – مجازات صدور چک بلامحل چیست مجازات صدور چک بلامحل نسبت به صادر کننده آن قابل اعمال است و نسبت به ظهر نویسان ( پشت نویسان ) چک ، قابل اعمال نمی باشد . به موجب ماده 7 ( اصلاحی 1382,6,2 ) قانون صدور چک : « […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تعیین دیه دنده و ترقوه تعیین دیه دنده و ترقوه – دیه دنده و دیه ترقوه به شرح زیر است دیه شکستن هر کدام از دنده های محیط به قلب که از آن حفاظت می نمایند ، یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن هر یک از دنده های دیگر، یک صدم دیه کامل است […]