کیفری

ضمان درک به چه معناست ؟

معنای ضمان درک معنای ضمان درک – ضمان درک به چه معناست ؟ ‌معنای ضمان درک در اصطلاح، مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن…

دیه فک چگونه تعیین می شود ؟

تعیین دیه فک تعیین دیه فک – دیه فک به شرح زیر است قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان…

حقوق و امتیازات زن در قانون مدنی

حقوق و امتیازات زن در قانون مدنی زن در زمان عقد می‌تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، بر مرد اعمال نماید . طبق ماده ۱۱۱۸ قانون…

کلاهبرداری با انتقال مال غیر

کلاهبرداری با انتقال مال غیر فروش مال غیر از جمله جرایمی می باشد که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارات مادی بر قربانی جرم…

حق اقتصادی شفاف و رقابتی

حق اقتصادی شفاف و رقابتی «حق اقتصاد شفاف و رقابتی» چهاردهمین بند از منشور حقوق شهروندی می باشد که بعد از دو بند «حق تشکیل و برخورداری از خانواده» و…

قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت قرار بازداشت موقت – قرار بازداشت موقت به چه معناست ؟ قرار بازداشت موقت ، شدیدترین نوع از انواع قرارهای تأمین می باشد که به دلیل شدید…