کیفری

انواع جرایم اینترنتی

انواع جرایم اینترنتی

انواع جرایم اینترنتی در این قسمت موارد مربوط به جرایم اینترنتی مورد بررسی قرار گرفته است .جرایم سایبری یا اینترنتی به دو دسته تقسیم می شوند و ما در اینجا…

هدایای نامزدی و استرداد آن به چه صورت است

استرداد هدایای نامزدی استرداد هدایای نامزدی – هدایای نامزدی و استرداد آن در صورت برهم زدن وصلت منظور  ، هدایا قابل مطالبه می باشد و در صورتی که عین هدایا…