اقدام برای وصول چک بلامحل از طریق تقاضای صدوراجراییه ازاداره ثبت

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

روش های وصول وجه چک بلامحل در صورت بلامحل بودن چک و عدم پرداخت آن توسط مسئولین ،دارنده قادر است از چند طریق برای وصول وجه چک اقدام کند . روش های وصول وجه چک بلامحل – قدم لازم برای طرق مختلف مراجعه دارنده به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت یا کسرموجودی یا به هردلیل […]

قانون جدید چک و اصلاح قوانین صدور آن">

قانون جدید چک و اصلاح قوانین صدور آن

">

مهمترین تفاوت های چک و سفته

">

گذشت شاکی در پرونده صدور چک بلامحل

">

عواقب امضای چک توسط فردی دیگر

موسسه حقوقی عدالت
19/4/97