اقدام برای وصول چک بلامحل از طریق تقاضای صدوراجراییه ازاداره ثبت

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

روش های وصول وجه چک بلامحل در صورت بلامحل بودن چک و عدم پرداخت آن توسط مسئولین ،دارنده قادر است از چند طریق برای وصول وجه چک اقدام کند . روش های وصول وجه چک بلامحل – قدم لازم برای طرق مختلف مراجعه دارنده به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت یا کسرموجودی یا به هردلیل […]

">

راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص

">

چک وعده دار چیست

">

مجازات صدور چک بلامحل

">

چک برگشتی چه زمانی حقوقی و چه زمانی کیفری است ؟

موسسه حقوقی عدالت
19/4/97