در چه مواردی صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست ؟

تعقیب کیفری صادرکننده چک

تعقیب کیفری صادرکننده چک – در چه مواردی صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست ؟

  • ماده 13 قانون صدور چک در برخی موارد صادر کننده چک بلامحل را قابل تعقیب ندانسته و مقرر داشت که : « در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نمی باشد .
  • درصورتیکه ثابت شود چک سفید امضاء داده شده است .
  • زمانی که در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شود .
  • اگر در متن چک قید شود که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی می باشد .
  • زمانی که بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده است یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی می باشد .

  • در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ  مندرج در متن چک باشد . » .
  • زمانی که ثابت شود که چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده اند ، که در این صورت صادر کننده چک مشمول مجازات صدور چک بلامحل نیست که تبصره ماده 7 قانون صدور چک در این خصوص مقرر داشته است : « این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده ، نمی شود . » .
  • اگر ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکنند و یا طرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک شکایت نود ، که ماده 11 قانون صدور چک در این خصوص مقرر داشته است : « . . . در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت . » .
لطفا به ما رای بدید
مشاور حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *