اسباب تملک

اسباب تملک

اسباب تملک – تملک به وسیله احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

احیاء اراضی موات یعنی اراضی که فاقد مالک است و معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نخواهد شد را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن به شمار می رود ، قابل استفاده کنند برای مثال زراعت و درختکاری و ساختن بنا و . . . و چنانچه کسی اراضی موات و مباحه را به قصد تملک ، احیاء کند مالک آن می شود البته احیا کننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت کند .

حیازت اشیاء مباحه یا حیازت مباحات : منظور از حیازت بدست آوردن و تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا است و مباحات اموال و اشیایی است که مالک خاصی ندارد لذا هر کسی مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه حیازت کند و بدست آورد مالک آن می شود .

اسباب تملک – تملک به وسیله عقود و تعهدات

عقود جمع عقد است و عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند و مورد قبول و توافق آنها شود ، عقود و معاملات تنها درباره طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها موثر می باشد مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن تصریح شود یا خلاف آن ثابت گردد و امکان دارد در ضمن معامله ای که شخصی برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی کند ، سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه به شمار نمی رود .

تعهد اثری است که از انعقاد عقد بوجود می آید به صورتی که اثر عقد بیع ، انتقال مالکیت مبیع به خریدار و انتقال مالکیت ثمن به فروشنده می باشد .

اسباب تملک – تملک از طریق أخذ به شفعه

هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک شود و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل نماید ، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک نماید ، این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می نامند .

اسباب تملک – تملک به ارث

 ارث به موت حقیقی یا موت فرضی مورث ( متوفی ) تحقق پیدا خواهد کرد و شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث می باشد و اگر حملی ( جنینی ) باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت ( در زمان فوت ) منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً بعد از تولد بمیرد . مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نخواهد شد مگر بعد از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته باشد . یکی از موانع ارث قتل می باشد و اگر کسی مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع خواهد شد اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرد باشد یا به شرکت دیگری .

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *