دیه دنده و ترقوه چگونه تعیین می شود ؟

تعیین دیه دنده و ترقوه

تعیین دیه دنده و ترقوه – دیه دنده و دیه ترقوه به شرح زیر است

  1. دیه شکستن هر کدام از دنده های محیط به قلب که از آن حفاظت می نمایند ، یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن هر یک از دنده های دیگر، یک صدم دیه کامل است .
  2. کندن دنده موجب ارش می باشد .
  3. دیه موضحه هر کدام از دنده ها، یک چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک خوردن هر یک از دنده های محیط به قلب، یک هشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفت و نیم هزارم دیه کامل می باشد . دیه ترک خوردن هر یک از دنده های دیگر هفت هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آنها پنج هزارم دیه کامل می باشد .
  4. قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه، سبب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل می باشد .
  5. شکستن هر کدام از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان گردد ، سبب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل می باشد .
  6. دیه ترک خوردن هر کدام از استخوان های ترقوه، سی و دو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنج هزارم، دیه دررفتگی آن، بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن، ده هزارم دیه کامل می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *