حقوق

حقوق

هزینه دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری

هزینه دادرسی در قانون کیفری هزینه دادرسی در قانون کیفری – پرداخت هزینه شکایت کیفری شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه نماید ….